Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

ČOV by měl být v čele boje za čistotu sportu,... ale není

Nechci tady kázat o ušlechtilosti a trvalosti olympijských myšlenek, omezím se jen na neradostné konstatování, že Český olympijský výbor (ČOV) není příkladem čestného a férového fungování.

V posledních měsících a týdnech bylo v médiích napsáno hodně řádků o Stanovách ČOV, které jsou nepochybně v rozporu s aktuálně platným českým právním řádem. Volby do nejvyšších orgánů ČOV byly několikrát odloženy, ať už kvůli nepříznivé epidemické situaci nebo soudním příkazem, naposledy byly J. Kejvalem svolány na pondělí 24. května, a to distančním způsobem, bez zasedání řádného Pléna ČOV a tím pádem bez možnosti demokratické diskuse. S tímto způsobem pochopitelně velká část sportovního prostředí nesouhlasí, např. v usnesení Výkonného výboru České unie sportu z úterý 18. 5. 2021 je uvedeno: „VV ČUS vyzývá předsedu ČOV k uskutečnění řádných voleb do orgánů ČOV v rámci standardního jednání Pléna ČOV, jak určují stanovy ČOV a jak umožňují současné podmínky. Navržený náhradní způsob voleb je nadbytečný, netransparentní, nedůstojný a bude zpochybňován se všemi důsledky. VV ČUS apeluje na orgány ČOV, aby nehazardovaly s dobrým jménem ČOV, neohrožovaly činnost ČOV a bezodkladně přijaly rozhodnutí k uskutečnění řádných voleb a k přípravě nových stanov ČOV, které budou v souladu s českým právním řádem“.

Všimněte si, že i v tomto prohlášení volených zástupců největšího sportovního spolku u nás, je výzva k přípravě nových stanov ČOV, není však první, ale naopak aktuálně poslední. Již více než 8 let je totiž Jiří Kejval, který byl po dvě volební období předsedou ČOV, upozorňován, že Stanovy ČOV mají nedostatky a nekorespondují s platnými zákony, on ale veškeré iniciativy k nápravě tohoto nepřijatelného stavu záměrně přehlížel a odmítal.

Tyto volby se ale konat nebudou, protože je Městský soud v Praze svým včerejším rozhodnutím zrušil a nařídil ČOV se zdržet rozhodování mimo zasedání Pléna ČOV, a to až do pravomocného skončení řízení o určení platnosti či neplatnosti dalších rozhodnutí ČOV či jeho předsedy. České soudy budou zároveň řešit několik aktuálních žalob od více navrhovatelů, upozorňujících např. na konkrétní rozpory Stanov ČOV s platnou českou legislativou. Je smutné, že Jiří Kejval tvrdošíjně trval na své nepravdě a přivedl tím ČOV až před soudní tribunály, čímž výrazně poškodil celé sportovní prostředí.  

Soudy budou, mimo jiné, řešit i skutečnost, na kterou jsem veřejně upozorňoval, totiž že ČOV prostřednictvím svých stanov nerespektuje také několik ustanovení Olympijské charty (OCH), základního dokumentu Mezinárodního olympijského výboru (MOV), ač je k tomu ze samotné podstaty své činnosti právě Olympijskou chartou zavázán (v prováděcích ustanoveních OCH je uvedeno, že „… existuje-li nějaký rozpor mezi stanovami národních olympijských výborů (tedy i ČOV) a Olympijskou chartou, rozhoduje Olympijská charta“).Výkonný orgán (dle českého práva statutární orgán) ČOV nemá personální složení, které vyžaduje OCH. ČOV má jediného statutárního zástupce, což OCH (konkrétně její součást Etický kodex v zásadě 3.2.) nepřipouští.

OCH stanoví, že členy ČOV musí být sportovci – olympionici, stanovy ČOV určují, že členy ČOV přijímá Plénum ČOV, to však nikdy žádného olympionika za svého člena nepřijalo. Ve stanovách jsou za členy považovány útvary bez právní subjektivity, tzv. složky ČOV. Jejich zástupci pak na Plénu ČOV svým hlasováním rozhodují o podstatných záležitostech ČOV, ač nejsou jeho členy. Faktické vnitřní uspořádání ČOV zveřejněné na jeho webových stránkách tak nevyhovuje požadavkům Olympijské charty ani stanovám, neboť tam nejsou povinní členové (volení zástupci sportovců, kteří se zúčastnili olympijských her) a naopak jsou za členy považovány organizační složky bez právní subjektivity.

Stanovy pokládají za členy ČOV i některé organizační složky státu (ministerstva), což nepřipouští nejen OCH, ale ani česká legislativa. Stanovy ČOV tak mají daleko k demokratičnosti, jelikož práva skutečných členů jsou porušována, a naopak členská práva mohou uplatňovat i nečlenové.  

Je nepochybné, že nedostatky a rozpory mezi stanovami ČOV a OCH i českým právem je třeba urychleně odstranit, protože když se nebudou férově a spravedlivě chovat ani „olympionici“, tak dlouhodobé negativní důsledky pro český sport i celou společnost nechci ani domýšlet.

Osobně se ale velmi divím, že i další funkcionáři ČOV strkají hlavu do písku a dělají, jako by neviděli a neslyšeli, že se u nás porušují základní dokumenty olympijského hnutí. Celé mi to přijde, jako kdybychom např. navenek bojovali proti dopingu ve sportu a zároveň ho řídili a schvalovali.

Zdeněk Ertl
Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%