Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Důraz na brannou přípravu mládeže před sto lety a dnes

V Časopise pro tělesnou výchovu, který vydávala tehdejší „Sekce pro tělesnou výchovu“ Ústředního spolku českých profesorů, jsem v lednovém čísle z roku 1920 našel článek, který mě zaujal nejen svou, pro nás již trochu archaickou, ale tím možná zajímavější, češtinou...

...ale hlavně svým obsahem, tedy systémově ucelenými cíli a požadavky na výchovu k brannosti tehdejších chlapců. Článek předkládám záměrně v původní a nezkrácené podobě, aby čtenářovo cestování časem bylo nerušené…
-------------------------
Výchova k brannosti.
Prohlášení ministerstva Národní obrany.

Výchova tělesná po stránce branné povznésti má všeobecnou brannost národa až k nejvyšší možné dokonalosti v zájmu ochrany a bezpečnosti vlasti, všech jejích práv a statků duševních i hmotných.
Nutno tudíž nejen rozvíjeti určité fysické, morální i intelektuální síly, upevniti zdraví, zvýšiti všeobecnou zdatnost tělesnou, zbystřiti smysly, otužovati se proti vlivům povětrnosti, ale současně pěstiti též pohotovost, statečnost, vytrvalost, chladnokrevnost, odvahu a rozvahu, odolnosti proti bolestem, skromnost v potřebách, sebedůvěru, duchapřítomnost, smysl pro kázeň, pořádek, obětavost, družnost a lásku k vlasti. Musíme pěstiti vytrvalost a sílu nejenom těla, nýbrž i povahy a vůle, neboť zevní i vnitřní stránka člověka souvisí těsně spolu a nelze jich od sebe odloučiti.

Aby cíle toho mohlo být dosaženo, jest nezbytno, aby s výchovou k brannosti bylo započato již ve věku dětském. V důsledku toho dožaduje se ministerstvo Národní obrany:
  1. aby na všech chlapeckých školách vedle výchovy individuální již od nejútlejšího věku neustále pěstěn byl smysl pro kázeň,
  2. aby byly nařízeny vycházky a výlety školní mládeže do přírody co nejčastější a ve všech ročních dobách, dle možností pak ve vyšším stupni spojeny s tábořením,
  3. aby co nejintensivněji pracováno bylo k tomu, by každý hoch uměl plavati.
Příprava a vlastní výcvik se zbraní posunuje M. N. O. až po dokonaném 17. roce věku, pokud však tělesné i duševní přípravy se týče, zdůrazňuje, c o  z v l á š t ě  důležitým považuje a žádá, aby následující zařazeno bylo do učebních osnov chlapeckých škol:  

A. pro hochy od 6 – 9 let věku:
Správné vzpřímené držení těla ve stoji spatném, rychlý a přesný nástup v řad, zástup, šik a vyřízení jich.
Pružný krok, pochod stejnokrokem.
Poklus, běh rychlý na krátké vzdálenosti 20 – 30 m.
Obraty na místě.
Vycházky postupně až na vzdálenost 4 km.
Hybné hry bez náčiní i s náčiním s požadavkem rychlosti.
Skoky prosté do nepatrné výše, dálky, hloubky v tělocvičně i venku bez můstku.

B. pro hochy od 9 – 12 let věku:
Výcvik řadu, zástupu, tvoření šiku z řadu a dvojstupu, obraty na pochodu; obraty dvojic. Změny směru na pochodu zástupem, dvojstupem, čtyřstupem; různé druhy pochodu.
Vycházky postupně až do vzdálenosti 8 km.
Běh rychlý na 50 m (v 11 – 12 roce již na 100 m), vytrvalý běh, postupně na dobu 4 – 10 minut (z počátku se střídáním pochodu s poklusem, později běh).
Jednoduché hry s požadavkem rychlosti v úpravě závodní (americké).
Postoje sehnuté ve cvičeních prostných.
Skoky prosté, dvojskok, skoky přes přirozené překážky (přes strouhu, příkop, kládu, do příkopu, se zdi neb z pařezu).
Šplh na tyči, laně až do výše 4 m.
Cviky rovnováhy a chody na kladině nízké.
Přetlaky a přetahy dvojic.
Vrhy míčem a předměty až 1 kg těžkými.
Vázání uzlů na motouzech. Práce ze dřeva, papíru, šišek, žaludů, kaštanů a pod. pro zábavu i potřebu. Kopání stružek, sázení stromů a keřů.
Práce pletací, z proutí, stavba chaty u stromu.
Čtení map; určení světových stran, orientace v krajině.
Pozorování, všímání si podrobností, slyšitelné signály, povely píšťalou.

C.Pro hochy od 12 – 15 let věku:
Složitější způsoby rozstupu, šik dělený a změny jeho směru zatáčením, obraty v pochodu i v klusu.
Pochod v postojích sehnutých.
Vycházky postupně až na vzdálenost 12 km.
Běh rychlý na 100 až 200 m, běh vytrvalý postupně až po dobu 12 minut.
Hry během spojené s intensivnějším pohybem.
Podpory ve cvičeních prostných. – Skoky prostné s přítěží (orudím), smíšené i prosté, přes přirozené překážky, trojskok.
Cvičení rovnováhy na zvýšené hladině (po pas). Odpory, přetlaky, přetahy.
Šplh na laně, tyči až do výše 6 m.
Smíšené visy (stojmo, ležmo) na živém nářadí (jedni nesou, druzí cvičí), snazší skupiny.
Škola zápasu (chvaty bez zvedání soupeře).
Vrhání předměty až 2 kg těžkými.
Vázání uzlů na laně, slézání stromů, stavba stanu z přístěnku a chaty z latěk. Výroba nářadí a náčiní, jednoduchého nábytku.
Práce pletací (košíky apod.), oplétání příkopů (stužování), krytí drnem.
Stopování; odhad vzdálenosti a výšek; dorozumívání na vzdálenost ukazováním, signalisování pažemi – jak pomáhati si při neschůdném terénu.
Pravidla první pomoci. Nošení onemocnělého dvojicemi.

D. pro hochy od 15 – 18 let věku:
Výcvik čety na místě i v pochodu, zatáčení, příčení.
Cvičení sboru, tvoření a rozvinutí rojů.
Vycházky postupně až na vzdálenost 16 km.
Běh rychlý až na 300 m, vytrvalý postupně až na 15 minut.
Složitější hry během s požadavkem rovnováhy, duchapřítomnosti i iniciativy. – Lehy (náhlé provedení, rychlý vztyk).
Šplh na šikmém laně, tyči, svisle až do výše 8 m.
Zvedání a nošení menších břemen.
Cvičení rovnováhy na kladině zvýšené až po ramena, též šikmé a vahadlové.
Škola zápasu, rohování a šermu holí. – Nošení a zvedání druha.
Vrhání předměty těžšími než 2 kg (až do 10 kg).
Práce ze dřeva, stavba lávek, mostů, vorů, člunů, úprava cest, kopání a stavba sklípku, studánky. – Porážení stromů.
Stopování a usuzování ze stop, krytí a plížení se, slézání zdí a plotů.
Doručování zpráv, odhad vzdálenosti a výšek, měření a výpočet jich.
Signalisování; jak zakládati polní ležení a jeho stavba.
Pravidla první pomoci a nošení onemocnělého.

Ministerstvo Národní obrany vyhražuje si, aby cvičení prováděno bylo dle povelů pro vojsko přijatých, jakož i právo dozoru nad vedením branné výchovy mládeže.
-----------------------
Samozřejmě, dnes žijeme v mnoha směrech v jiných podmínkách, s jinak fungujícími společenskými kompetencemi, atd., ale podstata zůstává stejná. Před sto lety věděli, že hlavním nástrojem k branné připravenosti jsou tělesná výchova a sport. Víme to i dnes?

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%