Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Pozor na zápisy do Rejstříku sportovních organizací

Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení, který Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy spustilo 1. 7. 2018, se rychle začíná zaplňovat.

V první etapě se zapisují jen sportovní organizace. Za dva měsíce se jich zapsalo již 7734.

Z rejstříku je patrné, že nejvíc zápisů provedly ty sportovní organizace, které sdružují další organizace, a to hromadným zápisem. Vzaly seznamy svých členů (právnických osob) a zapsaly je. Zapsaly je i včetně těch, které zřejmě neexistují nebo lépe řečeno právně existují, ale do dneška podle zápisu ve spolkovém rejstříku nesplnily registrační povinnosti uložené občanským zákoníkem.

Otázkou podle mě také je, zda sportovní organizace provádí zápisy správně a zapisují opravdu své členy.

Sportovní organizace (podle § 3 odst. 3 písm. a) zapíše mimo jiné i své členství v jiné sportovní organizaci, čemuž odpovídá § 3 odst. 3 písm. c), podle něhož sportovní organizace zapíše do rejstříku i údaje o organizaci, která je v ní sdružena. Jen poněkud jinými slovy je tím vyjádřeno, že organizace, která je členem jiné organizace, zapíše tuto skutečnost do rejstříku a stejně tak organizace, jejímiž členy jsou jiné organizace, do rejstříku zapíší tyto své členy. Sdruženou sportovní organizací tedy mohou být jiné právnické osoby, spolky nebo svazy. Nemohou to být v žádném případě pobočné spolky. Hlavní spolek nemůže zapsat do rejstříku své pobočné spolky jako sdružené sportovní organizace.

Pobočný spolek je organizační jednotkou spolku, avšak není (a nemůže být) tím pádem jeho členem, takže ani nemůže vykonávat členská práva. Pobočný spolek je právnickou osobou, i když není (a nemůže být) členem hlavního spolku, proto například nemůže z hlavního spolku vystoupit, což je jinak základní právo každého člena spolku. Právo člena vystoupit ze spolku je negativní stránkou sdružovací svobody, jak konstatoval Ústavní soud pod sp. zn. Pl. ÚS 40/2002 nebo Nejvyšší soud například v rozhodnutí zveřejněném pod č. 91/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Protože však pobočný spolek je právnickou osobou a členy spolku mohou být fyzické a právnické osoby, může se i pobočný spolek stát členem jiného spolku, tedy jiného nežli svého hlavního spolku.  Pobočný spolek se tedy může stát členem takového spolku, jehož pobočným spolkem není, nikdy se však nemůže stát členem toho hlavního spolku, jehož pobočným spolkem je.


Další významnou otázkou je, zda je možné členství ve sportovní organizaci prostřednictvím jiné organizace (spolku). To platí jak pro právnické osoby, tak i pro fyzické.

Problematika členství ve spolku (svazu) prostřednictvím členství ve spolku, který je členem svazu nebo jiného spolku, byla označována jako tzv. "materiální členství," a v minulosti ji soudy připouštěly. Například Nejvyšší soud pod sp. zn. 28 Cdo 1975/2011 konstatoval, že členové šachového svazu jsou podle stanov jeho členy prostřednictvím šachových klubů a že je to tak v pořádku. Ale po přijetí občanského zákoníku již Nejvyšší soud (srov. například jeho rozhodnutí sp. zn. 20 Cdo 3074/2012) myšlenku tzv. „materiálního členství“ zavrhl a judikoval, že fyzická osoba se nemůže stát členem spolku bez toho, aby projevila vůli se jeho členem stát.

Z tohoto principu dobrovolnosti členství, který občanský zákoník neodchylně zavedl (podle § 1 odst. 2 se od ustanovení upravující postavení osob, včetně právnických, nelze odchýlit), připouští zákon jednu jedinou výjimku, kterou představují pobočné spolky. Podle § 234 občanského zákoníku se totiž má za to, že členstvím v pobočném spolku vzniká i členství ve spolku hlavním. Jde však o výjimku, a protože podle § 1 odst. 2 občanského zákoníku se od ustanovení upravujících postavení osob nelze odchýlit, lze tedy uzavřít, že s výjimkou pobočných spolků zákon „materiální členství“ nepřipouští. Členové členských spolků svazu proto nejsou členy svazu a to jak právnické, tak i fyzické osoby. To platí pochopitelně i pro střešní organizace, tedy svazy svazů.

Řada sportovních organizací, myslím tím hlavně střešních organizací, svazů a velkých spolků s celostátní působností a velkým počtem pobočných spolků, se vnitřně řídí podle určitého „zvykového práva“ a nevnímají, že je zde nový občanský zákoník (již 4,5 roku) a další změny v zákonech. Jedou si po svém, ve starých kolejích. Jedna věc jsou zápisy do Rejstříku sportovních organizací, druhá horší je ta, že při žádostech o dotace (kde jedním z kritérií je počet členů) se mohou tím, že uvádějí za své členy jak právnické, tak i fyzické osoby, které jimi nejsou, dopouštět dotačního podvodu.

Zdeněk Ertl

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%