Svátek má: Alexandra

Komentáře

Jak to vidím já

Prevence nebo prevence?

Michal Kraus

ekonom a politik
Jako snaha o dělení medvěda, který dosud běhá po lese, mi připadá nejnovější iniciativa místopředsedy KDU-ČSL a Poslanecké sněmovny P ČR Jana Bartoška, když požaduje, aby nové zdroje z vyššího zdanění hazardu nešly jen do sportu, ale také na prevenci a léčbu sociálně-patologických jevů.

Prevence nebo prevence?

Novela je dokonce dle něj rezignací na prevenci hazardu.

Při vší úctě k myšlenkovým pochodům pana místopředsedy, logika jeho návrhu mi připadá stejná, jako kdybych si prostředky, za které hodlám kupovat zdravou stravu, rozdělil a z části jsem místo zdravé stravy zakoupil učebnice, které mě budou přesvědčovat o tom, abych kupoval zdravou stravu, a z části jsem zakoupil léky na odstranění následků toho, že jsem si za tyto peníze nekoupil zdravou stravu.

Především bych chtěl upozornit, že navýšení prostředků z výnosů loterií přímo do sportu je jen odstranění několik let staré křivdy, kdy stát na návrh bývalého předsedy KDU-ČSL Miroslava Kalouska sportu sebral zhruba 2,5 mld. Kč a tyto prostředky převedl na obce s tím, že to budou ony, které stejné peníze do sportu na základních článcích ve městech a obcích budou do sportu dávat.

Výsledkem bylo, že tyto základní články sportu přišly o prostředky na svou činnost a výdaje se ze státu přesunuly na domácnosti, které dnes hradí až 80% veškerých výdajů na sport a pohybové aktivity. To v konečném důsledku způsobilo, že až 23% rodin a zhruba 450 tisíc dětí v České republice nemůže sportovat, protože na to rodiče finančně nemají.

Kromě toho, že ČR se tak zařadila po bok Malty a Lotyšska, kde sport, na rozdíl od všech ostatních států EU, nemá přímé zdroje z loterií, obce až na výjimky loterijní peníze použily na zcela jiné účely než sport a navíc se samy dobrovolně o příjmy z hazardu připravují tzv. nulovou tolerancí, tedy zákazem, který sice zlikviduje finanční zdroje z hazardu pro obecní kasy, hazard však nikoli. Ten se jen přesune do sklepů a garáží a spolu s prostitucí a drogami se stane ideálním zdrojem kriminality a nelegální činnosti zejména právě mládeže.

Navíc, pan místopředseda asi jen málo studuje evropskou legislativu a odbornou literaturu, protože by se jinak dozvěděl, že za nejefektivnější a nejefektnější prevenci současných nežádoucích sociálních, sociálně - patologických  a zejména zdravotních jevů je považován sport a pohybové aktivity, na které státy EU vynakládají ročně v průměru 5x více než ČR.

A je to zcela logické, protože v moderní společnosti je sport chápán jako jeden z nejvýznamnějších společenských jevů současnosti a podpora rozvoje sportu a pohybových dovedností a výše nákladů na získávání pohybové gramotnosti obyvatel od nejútlejšího věku nejlépe vypovídá o vyspělosti celé společnosti.

Sportující jedinec se učí dovednostem, utváří postoje, akceptuje hodnoty, produkuje společensky žádoucí chování, sport umožňuje jedinci účastnit se sportovního dění, případně dosáhnout společenského uznání a pro společnost je zásadně důležité vytvářet podmínky pro získání veškeré populace pro aktivní život, jehož nezbytnou součástí je sportovní aktivita a pohybová gramotnost.

Sport je chápán ve vyspělých zemích Evropské unie jako významný socializační faktor, prostředek redukce kriminality mládeže, prostředek k zapojení lidí se sociálními problémy, zejména nezaměstnaných, do sociálního života na místní úrovni, prostředek redukce užívání drog a propadnutí hazardu mladou populací a také jako prostředek integrace určitých skupin či menšin do majoritní společnosti, chcete – li, dnes tolik populární inkluze.

Na rozdíl od všech ostatních volnočasových aktivit je sport stále častěji a stále důrazněji označován jak významný zdravotní faktor. Pravidelné provozování tělesných aktivit zvyšuje nejen úroveň tělesné zdatnosti, ale také produktivitu práce, aktivitu, adaptabilitu, mobilitu a výkonnost pracovní síly, průměrnou délku života a úroveň zdraví celé populace.Osoby s pravidelnou pohybovou aktivitou uvádějí lepší spánek, větší životní a pracovní energii, rovněž se cítí zdravější a méně stresovány v práci. A jsou podstatně odolnější vůči všem závislostem, včetně závislostí na hazardu.

Nejnovější studie, zveřejněná 17. června 2015 Centrem výzkumu pro ekonomiku a obchod (CEBR) ukázala skutečnou hodnotu časované bomby v podobě pohybového nicnedělání.Tato časovaná bomba zabíjí půl milionu Evropanů ročně a postupně se stává závažnějším rizikem pro zdraví veřejnosti než kouření.

Tato časovaná bomba stojí každý rok rozpočtové výdaje ve výši 80 miliard EUR, tedy o 5 miliard EUR víc, než kolik celý svět vydá na léky proti rakovině za jeden rok.

Nutno dodat, že tato studie vychází z průměrných výsledků zemí EU, které vykazují ve všech aspektech pozitivnější hodnoty, než je realita České republiky a proto dopady pohybového nicnedělání v České republice jsou ještě otřesnější. Pohybově neaktivních je více než jedna třetina, což je příčinou až 16,9% všech úmrtí.

Naprosto otřesné výsledky ale studie CEBR prokazuje u adolescentů, kde se procento mladých lidí bez pohybových aktivit pohybuje kolem 80%. Podle jiné studie WHO z roku 2011pod názvemNárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků (HBSC) tráví v České republice více než 50% dětí v pracovní dny dvě a více hodin denně u TV, 70% dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače, v 15 letech tráví u počítače 6 a více hodin denně 33% chlapců a 16% dívek, nedostatek pohybu pozitivně koreluje s výskytem obezity a nadváhy dětí, přičemž u dětí, které u PC a TV tráví více než 2 hodiny denně se projevuje časté vadné držení těla, bolesti hlavy a páteře, nadváha a obezita.

Od roku 1995 klesla délka pohybových aktivit mládeže v Česku ze 3 hodin na 45 minut denně, přičemž až 1/3 dětí se omlouvá z hodin školní tělesné výchovy a tento předmět se z druhdy nejpopulárnějšího stal u české školní mládeže jedním ze tří nejméně oblíbených společně s matematikou a fyzikou. Nutno konstatovat, že tento vývoj se exponenciálně zrychluje zejména po roce 2006, kdy z českého sportu zmizelo celkem 5 mld. Kč státní podpory především pro podporu sportu a pohybových aktivit ve městech a obcích, přičemž zhruba polovinu z toho tvoří právě odebrání příjmů z loterií.

Kromě toho podle případové studie Mezinárodní zdravotnické organizace WHO z roku 2013 vykazuje česká populace nejvyšší procentní zastoupení osob s BMI indexem vyšším než 25 (nadváha a obezita) ze všech více než 50 zemí Evropy, a to až 66%. Tedy dva Češi ze tří mají nadváhu nebo jsou obézní.

Přitom citovaná studie CEBR ukazuje, že u půl milionu Evropanů, kteří ročně umírají důsledkem pohybového nicnedělání, jsou nejčastější příčinou úmrtí nemoci způsobené právě nadváhou a obezitou. A studie také poukazuje na to, že pohybová neaktivita může za další zdravotní obtíže. Podle výsledků studie je jeden ze čtyř Evropanů (zhruba 83 milionů) postižen psycho - somatickým onemocněním. A nepřímá cena poruch nálad a úzkosti v závislosti na pohybové neaktivitě je průměrně přes 23 miliard EUR ročně.

A přitom je to opět pohybová a sportovní aktivita, která se ukazuje jako významný faktor při redukci projevů deprese, úzkosti, nízkého sebehodnocení a psychického a citového strádání.Studie dále prokázala, že osoby s pravidelnou pohybovou aktivitou uváděly lepší spánek, větší produktivitu, rovněž se cítily zdravější a méně stresovány v práci.

V České republice jsou roční výdaje na léčbu chorob spojených s pohybovou neaktivitou kolem 74 mld. Kč ročně. Přitom podle analýzy KPMG z roku 2014 lze prokázat, že za pouhých 100 Kč vložených do pohybových aktivit jako do prevence vzniku chorob spojených s metabolickým syndromem lze ušetřit více než 253 Kč. Kromě toho sport odvádí na do příjmů zdravotních pojišťoven více než 6 mld. Kč ročně a na sociální zabezpečení dokonce více než 15 mld. Kč ročně.

Podpora rozvoje sportu a pohybových aktivit však má i jiná ekonomická pozitiva. Sport je v současnosti nejrychleji se rozvíjející průmyslové odvětví a v EU vytváří ročně hodnotu přes 400 miliard EUR, což odpovídá 3,7% HDP EU (v ČR více než 120 mld. Kč, tj. téměř 3% HDP). Sport v EU zabezpečuje pracovní místa pro více než 15 milionů osob, tj. téměř 6% pracovní síly EU (v ČR kolem 200 tis. osob, tj. téměř 4 % pracovní síly), tedy výrazně více než celé odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství).

Do veřejných rozpočtů v ČR sport odvádí ročně více než 52 mld. Kč příjmů a jenom do státního rozpočtu potom 37 mld. Kč ročně (více než 3,5% celkových příjmů).

Sport a významné sportovní události výrazně stimulují místní ekonomiku, vylepšuje image regionů pro investory a přispívá k rozvoji cestovního ruchu, nepřímý ekonomický přínos sportu je zejména v jeho pozitivním vlivu na fyzické a duševní zdraví společnosti a je takvýznamným prostředkem zvyšování efektivity podniků.

Kromě výše citovaných úspor na zdravotní péči, generuje1 Kč výdajů na sport ze státního rozpočtu včetně multiplikací až 3,55 Kč příjmů. Proto je také i v rámci EU podpora sportu považována za významný faktor hospodářského růstu (viz například Memorandum Evropské komise z 19. června 2014 – Sport jako motor růstu ekonomiky EU).

Myslím, že by bylo možné snášet celou řadu dalších argumentů, které by měly panu místopředsedovi Bartoškovi dokázat, že daleko účinnější a ekonomicky přínosnější než mládež preventivně školit o nebezpečnosti a škodlivosti hazardu a daleko levnější než léčba závislostí na hazardu je nabídnout dětem alternativu v podobě dostatku přístupných pohybových aktivit, které budou státem podporovány hrazeny kromě jiného, tak jako v minulosti i z hazardu, a to pokud možno alespoň ve stejné výši jako před Kalouskovou novelou.

A pokud má pan místopředseda pocit, že by se měl hazard podílet na léčbě osob závislých na hazardu, ať navrhne další pozměňovací návrh, například v podobě povinného odvodu ve stanovené výši z každého hracího automatu, každé hazardní hry či loterie do fondů zdravotních pojišťoven. To bude logičtější, racionálnější a spravedlivější.

Michal Kraus

Profil autora  Všechny články autora

Děkujeme, přátelé, odcházíme

Michal Kraus 

10.únor 2018
(aneb příběh semilské okresní organizace ČSSD)

Plnou parou vstříc politické bezvýznamnosti

Michal Kraus 

5.únor 2018
Zcela neomylně a osudově nezvratně začíná zmatené počínání ČSSD a zejména jejich lídrů na politickém nebi připomínat nešťastný osud amerického raketoplánu Challenger pár vteřin po startu.

Kejvalovy lži vánoční

Michal Kraus 

29.prosinec 2017
Stalo se už v posledních letech jakýmsi koloritem, že když Jiří Kejval hovoří v médiích o financování Českého olympijského výboru ze státního rozpočtu, zpravidla neříká pravdu,...