Svátek má: Kamila

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Většina spolků nemá v pořádku zápisy ve spolkovém rejstříku

Problematika evidence právnických osob soukromého práva byla sjednocena s účinností od 1. 1. 2014 do zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Nová úprava platí pro všech šest veřejných rejstříků – spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností, normuje základní principy jejich vedení, jakož i řízení ve věcech veřejných rejstříků.

Tyto rejstříky vedou rejstříkové soudy. Příslušným rejstříkovým soudem je krajský soud, v jehož obvodu sídlí daná právnická osoba nebo pod který spadá daná podnikající fyzická osoba, pokud by další zákon neurčil příslušnost jiného soudu.

Jedním z veřejných rejstříků je spolkový rejstřík, do kterého se zapisují spolky, odborové organizace, mezinárodní odborové organizace, organizace zaměstnavatelů a mezinárodní organizace zaměstnavatelů, pobočné spolky a další osoby, o nichž tak stanoví jiný zákon. Do spolkového rejstříku jsou zapisovány osoby, jejichž evidenci před účinností zákona č. 304/2013 Sb., zajišťovalo Ministerstvo vnitra.

V současnosti je ve spolkovém rejstříku zapsáno velké množství neaktivních subjektů. Tento stav pak působí nepřehlednost, neaktuálnost a zahlcenost registru, čímž je snížena jeho využitelnost. Podle analýzy Ministerstva spravedlnosti z minulého roku vyplývá, že u 54, 4 % spolků není (v rozporu se zákonnými požadavky) evidován údaj o členech statutárního orgánů. Konkrétně z celkového počtu 98 458 zapsaných spolků chybí údaj o členech statutárního orgánu u  53 570  spolků a prázdnou sbírku listin má 49 802 spolků. U pobočných spolků je situace podobná, z 26 779 zapsaných chybí údaj o členech statutárního orgánu u 10 493 a prázdnou sbírku listin jich má 7 521.

Jak vyplývá ze zprávy Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, důvody tohoto stavu jsou jednak historické a jednak jsou způsobeny neznalostí, nezájmem a chybami v evidenci.

Z hlediska historického, lze mít za to, že velká část dříve občanských sdružení zanikla ještě před 1. 1. 2014, a to v zásadě postupem podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů (déle jen „zákon o sdružování občanů"), tj. dobrovolným rozpuštěním. Jelikož se však o této skutečnosti nedozvědělo Ministerstvo vnitra (nebylo obeznámeno dle § 12 odst. 2 věta druhá zákona o sdružování občanů), které vedlo evidenci občanských sdružení, přešla tato již zaniklá sdružení do režimu spolků a tedy spolkového rejstříku [§ 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") a § 125 rejstříkového zákona].

Část občanských sdružení sice formálně nezanikla, ale nevykonávala činnost již dlouho před 1. 1. 2014. I tyto osoby tak přešly pod spolkový režim.

Dále se lze domnívat, že určitá část dřívějších organizačních jednotek občanských sdružení byla převedena do režimu pobočných spolků, ačkoli ve skutečnosti nešlo o právnické osoby. Podmínkou právní subjektivity organizační jednotky totiž byla existence příslušných ustanovení stanov občanského sdružení [§ 6 odst. 2 písm. e) zákona o sdružování občanů]. Na rozdíl od občanského sdružení, které vznikalo registrací ([§ 6 odst. 1 zákona o sdružování občanů), organizační jednotka vznikala schválením stanov, respektive změny stanov (případně postupem dle stanov).Je třeba si pak uvědomit, že byť podle § 9 odst. 2 zákona o sdružování občanů Ministerstvo vnitra mělo vést v evidenci jen ty organizační jednotky, které byly oprávněny jednat svým jménem, v některých případech mohlo dojít k nesprávné registraci i určitých složek občanských sdružení, které ve skutečnosti právní subjektivitu neměly, což bylo zjistitelné pouze kontrolou stanov. I tyto non-subjekty pak byly převzaty do spolkového rejstříku, do režimu pobočného spolku (§ 3045 odst. 2 občanského zákoníku).

Problematickým aspektem nefunkčních právnických osob je to, že jejich původní členové či členové jejich statutárních orgánů o trvajícím formálním zápisu daného spolku patrně vůbec nevědí. Tzn. osoby, které by mohly stávající stav napravit, o něm nemají znalost.

I pokud pak osoby v těchto spolcích dříve angažované o stávajícím stavu vědí, nejeví se z jejich perspektivy důvodné či nutné jej jakkoli aktivně řešit. S tím souvisí i fakt, že případné řešení je relativně náročné.

Neznalost zákonných povinností ze strany spolků a jejich nezájem je dalším problémem vedle toho historického.

Zcela určitě je v množině zapsaných spolků, u nichž není veden údaj o statutárních orgánech (tj. asi 61 000 spolků), stále velké množství těch, které stále fungují a fakticky vykonávají svou činnost.

V těchto případech tedy jde pouze o určitou občanskou neposlušnost či spíše neznalost zákonných povinností (zejména § 3041 odst. 2 občanského zákoníku, respektive § 122 odst. 2 rejstříkového zákona), pro kterou spolky dosud neuvedly zápis ve spolkovém rejstříku do souladu s požadavky zákona.

V této souvislosti musíme ale vzít v úvahu, zda i u spolků, u kterých je zapsán údaj o statutárních orgánech (tj. asi 64 150 spolků), jsou zapsány i další povinné údaje podle zákona č. 304/2013 Sb., včetně povinnosti toho, co se má ukládat do sbírky listin. Výsledek, množina těch spolků, které mají vše v pořádku, nebude moc početná.

Ministerstvo spravedlnosti sice hledá způsoby jak stávající stav napravit, ale v dohledné době to asi nebude. U spolků, které stále vyvíjejí činnost, by to hlavně měl být jejich zájem. Podle zákona č. 304/2013 Sb., § 9 odst. 1: Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací. A neměli bychom ani přehlédnout následky porušení povinnosti předložit listiny § 104, § 105 a § 106, u kterého upozorňuji zejména na odst. 2: Má se za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní povinnosti podle § 105, porušuje péči řádného hospodáře.

Zdeněk Ertl


Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Časy se mění…

Časy se mění…

Zdeněk Ertl 

21. března 2023
Dlouhodobě a pozitivně posedlý snahou vrátit do života našich dětí více přirozeného pohybu si průběžně vyhledávám různá související data.

Souhlasíte s tím, že odbory pohrozily vládě vyhlášením generální stávky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
50%
Ne
transparent.gif transparent.gif
25%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
25%