Svátek má: Gita

Komentáře

Jan campbell

analytik, publicista

Memento mori (2)

Institute for Statecraft

Jedná se oficiálně, a jak jinak by to mohlo dnes být, o prodemokratický think tank založený v roce 2009 Christopherem Donnellym a Danielem Lafayeedneyem se sídlem ve Fife ve Skotsku. Jeho oficiálním cílem je zdokonalit vzdělávání v oblasti správy a státnictví a prosazovat lidská práva, samozřejmě bez výjimky v západním smyslu slova. Mezi sponzory institutu patří vláda Spojeného království. Podle osobního hodnocení institutu, jeho práce a dosažených výsledků se jedná o lídra mj. ve vedení kampaně proti výstupu Skotska ze Spojeného království, lídra ve vedení kognitivní války s SSSR, dnes s Ruskou federací a ČLR.

Institut má funkci střechy kolektivní struktury Západu, pod kterou lze pracovat v tichu, beze strachu a v bezpečí. Má k dispozici obrovské finanční prostředky korporací a podporovatelů. Žádné ministerstvo nebo vysoká škola si nemůže dovolit tak štědře platit vysoce a kvalitně vzdělané, ambiciózní a ve své podstatě narcistické lidi všech představitelných profesí a oborů, včetně spisovatelů, antropologů a Rusů – migrantů, kteří pracují přímo (vědomě) nebo nepřímo (nevědomě) pro institut. V tomto hnízdě elit funguje pro současnou českou kotlinu zcela cizí princip: Pro dobro, blaho a prospěch země.

Uvedený princip funguje na vnitřním a vnějším (zahraničním) síťovém principu a je založen na prověřené zkušenosti, že skutečné elity nikdy neodmítají spolupráci. Neodmítají, protože nemusí mít strach, který totální světová struktura nedovolí vloudit se vybranému člověku do srdce nebo duše. Zmíněná struktura a takto zformovaná loajalita k organizaci proto nezná ze své podstaty ideologii, morální a etické principy, jak si je prostý občan se selským rozumem představuje, nebo se na univerzitě učí. Proto ví řadový občan málo nebo nic o kognitivní válce.


Proto se setkáváme s lidskými štíty, ženami a dětmi jako rukojmí Západem vyzbrojených a trénovaných obránců tzv. demokraticky vybrané cesty státu v rozpadu. Proto můžeme číst a slyšet o výměně rukojmích za potraviny a léky pro bojovníky, přičemž směnou jednotkou je váha rukojmího v kilogramech (1 občan má pro příslušníky Azov a podobné hodnotu cca 66 kg potravin a léků). Daleko jsme došli v EU, že jenom málokdo z nás ví, že práce demokratického institutu obsahuje mj. vývoj nových forem kognitivní války. Proto institut představuje vážnou výzvu pro Kreml a Peking a dovoluje elitě věřit v porážku RF, později i ČLR a nedělá si starosti o národní nebo lokální slouhy-politiky. Opakuji: v kognitivní válce se nejedná o teritoriální zisk, ale o získání vlivu ve vzdálených územích s pomocí nového člověka.

NBIC convergence

Konvergence představuje sbíhavost, sbližování, v geografii úhel mezi dvěma poledníky, v medicíně stav, při němž se sbíhají oční osy, v matematice přibližování k určité limitě. Všeobecně se jedná o vývoj, který vede ke sblížení, v biologii ke vzniku podobných tvarů u vzájemně nepříbuzných forem skupin organizmů vyvolaných přizpůsobením se ke stejným podmínkám prostředí, v kultuře se používá při výskytu obdobných kulturních prvků. V lingvistice konvergence představuje postupné sbližování jazyků, vyrovnání jazykových rozdílů. Z uvedených významů vyplývá následující zjednodušená definice: Technologie budou stále více dominovat světu, protože populace, vykořisťování zdrojů a potenciální sociální konflikty rostou. Proto je úspěch této prioritní oblasti konvergentních technologií – nano, bio, informační a kognitivní technologie -  zásadní pro budoucnost lidstva.

Tak jako ďábel se snaží přesvědčit člověka, že neexistuje, tak i nekritičtí představitelé konvergentních technologií se snaží přesvědčit a částečně to již dokazují, že porozumění mysli a mozku umožní vytvoření nového druhu inteligentních strojních systémů, které mohou generovat ekonomické bohatství v dosud nepředstavitelném měřítku. Existují sliby, že během půl století by inteligentní stroje mohly vytvořit bohatství potřebné k zajištění potravin, oblečení, přístřeší, vzdělání, lékařské péče, čistého životního prostředí a fyzického a finančního zabezpečení pro celou světovou populaci. Inteligentní stroje mohou nakonec vytvořit výrobní kapacitu na podporu všeobecné prosperity a finančního zabezpečení pro všechny lidské bytosti.

Z uvedeného vyplývá, že inženýrství mysli je mnohem víc než honba za vědeckou zvědavostí a penězi a více než monumentální technologická výzva. Proč? Protože prý představuje příležitost vymýtit chudobu a zahájit zlatý věk pro celé lidstvo. A to nehledě na skutečnost, že inženýrství mysli zcela ignoruje jednotné vědění (holistic knowledge), vnímání planety jako kosmické lodi letící ve vesmíru a je v protikladu se zákony přírody, na jedné straně. Na druhé straně i já si přeji vymýtit chudobu, sociální nespravedlnost a strach z psychopatů se strachem, kteří námi vládnou, lžou tak přesvědčivě, že sami si myslí, že nelžou a konají upřímně. Nehodlám věřit mýtům o kapitalismu s lidskou tváří, vyvolených a nadlidech a proto nabízím odkaz bez hodnocení na jeden workshop z mnoha, které znám z pozorování a sběru dat nutných pro identifikaci trendů, tvorbu představ o extrémních situacích a rizicích a jejich řízení.

Snad nejpozoruhodnější jsou druhy vylepšení, o kterých se na workshopech uvažuje. V přehledu první konvergenční zprávy NBIC (Roco & Bainbridge, 2002) se dozvídáme, že během 10-20 let můžeme implementovat rychlá, širokopásmová rozhraní přímo mezi lidským mozkem a stroji. Můžeme učinit lidské tělo odolnějším, zdravějším, energičtějším, snadněji opravitelným a odolnějším vůči mnoha druhům stresu, biologických hrozeb a procesů stárnutí. Národní bezpečnost lze posílit zavedením lehkých válečných bojových systémů bohatých na informace. Konvergence umožní [n]e organizační struktury a principy řízení. Po výčtu dvaceti plus takových vylepšení organizátoři konference shrnují a tím vybízejí ptát se sám sebe, což není vůbec lehké v případě člověka s poruchou kognitivních funkcí mozku: Cui bono?Současný posun vpřed po mnoha z těchto cest by mohl dosáhnout zlatého věku, který by byl bodem obratu pro lidskou produktivitu a kvalitu života. Technologická konvergence by se mohla stát rámcem pro lidskou konvergenci. Jedenadvacáté století by mohlo skončit světovým mírem, všeobecnou prosperitou a evolucí na vyšší úroveň soucitu a úspěchu. Je těžké najít správnou metaforu, abychom viděli století do budoucnosti, ale může se stát, že lidstvo se stane jako jediný, distribuovaný a propojený "mozek" založený na nových základních cestách společnosti. (Roco & Bainbridge, 2002, str. 6). Pracovat na lidské konvergenci je pro mne rouhání, patologickou vědou a konáním bez morálky, etiky a znalosti významu memento mori.

Kromě uvedeného hovoří projektanti budoucnosti, organizátoři a moderátoři konferencí také o novém způsobu vědecké práce, dokonce o nové renesanci. Tvrdí, že nanověda nám nyní poskytuje schopnost porozumět a kontrolovat hmotu na úrovni, kde se objevují její vlastnosti na makroúrovni. Vyplněním této poslední mezery můžeme (prý) již nyní integrovat a organizovat znalosti podle vzoru přírody. Hierarchie přírodních systémů poskytují vzor pro jednotu vědy, čímž překonávají roztříštěnost a nejednotu vyplývající ze specializace. Dostáváme se tak ke konvergenci znalostí, a ne jenom konvergenci technologií.

Spojení těchto dvou konvergujících procesů (prý) vede k urychlení obou vývojů. Aby toho nebylo málo pro fialovou vládu ČR, projektanti budoucnosti navrhují nové systémy vzdělávání, které jsou formovány tímto konvergenčním paradigmatem. Dovoluji si připomenout, že mýtus o 4 IR, míru, zlepšení kvality života a pravdě, která vítězí, obsahuje dnes mj. vědomou snahu o totální sociální kontrolu, smrt mýtu o demokracii, svobodě a lidské důstojnosti a nástup totalismu. Jinými slovy: pokrytectví na kvadrát, sebeklam a vize vedoucí do pekla. Symptom patologické vědy podle definice laureáta Nobelovy ceny za chemii (1932), amerického chemika a fyzika Irving Langmuira (1881-1957) splňuje skutečnost, že ještě neukončená práce na NBIC má již bratra nebo sestru pod názvem NBICS. V protikladu stojí zkrácení o dvě písmenka slova Virus na Rus. Přitom nevím, zda nedojde k inovaci v gramatice a na Západě se bude muset psát o všem, co je spojené s Ruskem, malými písmeny. Připomínám, že Langmuir prakticky nikdy nezveřejňoval výsledky své práce, nepotřeboval citace k tomu, aby obdržel Nobelovu cenu, obohatil teorii atomu, transformoval General Electric do zlatého prasete kapitalismu, zavedl termín patologická věda v roce 1953 (protiklad pseudovědy) a stal se autorem modifikace počasí, abych jmenoval alespoň některé jeho zásluhy.

77. brigáda

Jedná se o formaci britské armády, vytvořenou v lednu a uvedenou do provozu v dubnu 2015 přejmenováním skupiny Security Assistance Group podle konceptu Army 2020. Sídlí v kasárnách Denison v Hermitage v Berkshire. Oficiálním cílem této kombinované jednotky je zpochybnit obtíže moderního válčení pomocí neusmrcujícího zapojení legitimních (?) nevojenských prostředků, k dosažení přizpůsobení chování nepřátelských sil a protivníků.

77. brigáda je hybatelem změny (change agent). Prostřednictvím cílené informační činnosti a dosahu brigáda přispívá k úspěchu podporou velitelů a snižováním nákladů na ztráty a zdroje. Výstupy představují základní prvky armádního modelu integrované akce. 2014 British Army Journal poskytuje podrobný popis 77. brigády, v té době nazývána Security Assistance Group - jednotka bude ústředním bodem pro páky měkké síly nebo trvalého zapojení.

Ministr Mark Francois uvedl, že: 77. brigáda je nový název pro Skupinu bezpečnostní pomoci. K jeho pokračující úloze patří: poskytování podpory ve spolupráci s dalšími vládními agenturami úsilí o budování stability v zámoří a širší obranné diplomacii a zapojení v zámoří. Vedení v oblasti metod zvláštního ovlivňování, včetně poskytování informací o činnostech, zapojení klíčových vedoucích, bezpečnosti operací a zapojení médií; Budování vojenských kapacit v různých fázích cyklu konfliktu prostřednictvím mentoringu, podpory a výcviku…

Podle Penny Morduantové: Doktrína poskytuje filozofii a trvalé principy, kterými vojenské síly řídí své akce. 77. brigáda používá kombinaci doktrín NATO a Velké Británie, včetně civilní vojenské spolupráce, bezpečnosti, stabilizace, informačních a mediálních operací, jakož i podpory míru a humanitární pomoci. Doktrína uplatňovaná 77. brigádou byla vyvinuta prostřednictvím spolupráce se spojenci NATO, v rámci britské armády a s dalšími ministerstvy vlády. Bude také využívat zkušeností a odborných znalostí jiných národů a akademické obce. Doktrína je dynamická, je neustále testována proti zkušenostem a vytvořena pro současné prostředí, a proto se bude i nadále vyvíjet, jak se objeví nové nebo očekávané výzvy.

Uvedené tři příklady dovolují čtenáři se zájmem pokusit se srovnat strategii, taktiky a struktury kognitivní války ve smyslu kolektivního Západu s (ruskou) mentální válkou. O ní se nebudu rozepisovat, protože nechci rušit Střížovo ticho. V něm mj. sídlí strach jednotlivce z trestního stíhání, šířící se jako staro-nový mor a já nevím, mám-li nějakou imunitu, a když ano, jakou. Přesto ale dovoluji si upozornit na maličkost: Je něco jiného odrazit například ruský útok na Ukrajině, než dobýt zpět ztracená obrovská území. To je kvalitativně a úplně jiná výzva, kterou neřeší ani BA, tj. bojové anestetikum s psychotropní a tlumivou látkou stimulující produkci velké ho množství andrenalinu v krvi. BA používá s pravděpodobností hraničící s jistotou ukrajinská armáda, protože existují dokumentované případy zapomínání bolesti, únavy a vzorec tzv. univerzálního vojáka. Jedná se o výsledek kvalitní práce zmíněné trojice.

Není potřeba být velkým specialistou v lékařství, aby bylo možné vysvětlit vytřeštěné oči zajatého vojáka, vrhání se na tanky s šílenství podobným křikem nebo držení matek a dětí jako rukojmí s kulometem v ruce, nebo nabízet váhu bezmocného člověka jako směnou hodnotu. Bude proto zajímavé dovědět se, zda používané drogy v konfliktu na Ukrajině, včetně BA se vyráběly v amerických laboratořích na Ukrajině, například i v podzemí Azovstalu.

Z neověřených, mediálních a převážně Brity definovaných úspěchů Ukrajinců nelze objektivně vyvozovat, že Ukrajinci brzy získají zpět například pozemní most z Donbasu na Krym. Lze proti tomu v daném případě - kdy obě strany, tj. kolektivní Západ a Ruská federace si předsevzaly vyhrát, očekávat s pravděpodobností hraničící s jistotou, že v případě prohry kolektivního Západu slouhové USA a Velké Británie budou obětováni bez vysvětlení, jednání a šance na milost, podobně jako budou obětováni údajně se nacházející v podzemí Azovstalu důstojníci NATO a pracovníci americké biolaboratoře. Souhlasu netřeba.

Jan campbell


Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%